خدمات بیمارستانی :

آنژیوگرافی “از طریق دست”

آنژیوپلاستی “از طریق دست”

 

خدمات مطب :

بررسی جامع و درمان بیماران قلب و عروق و فشار خون

اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی پیشرفته

الکتروکاردیوگرافی